Huang Jing
Head of Green Finance, Bank of Jiujiang