Fang Xiaying
Deputy director of the green finance department, Bank of Huzhou