Ling Zhiyong
General Manager, Chujiu Data Technology (Shanghai) Co., Ltd